Burmistrz ogłasza konkursy na dyrektorów

 • 13.06.2017, 15:52 (aktualizacja 16.06.2017, 18:10)
 • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Burmistrz ogłasza konkursy na dyrektorów
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

1. Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie, ul. Wojska Polskiego 11, 74-101 Gryfino.
2. Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie, ul. T. Kościuszki 17, 74-100 Gryfino.
3. Przedszkola nr 5 im. Calineczki w Gryfinie, ul. S. Żeromskiego 12, 74-101 Gryfino.
4. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, ul. Niepodległości 16, 74-100 Gryfino. 

Organ prowadzący - Gmina Gryfino

 1. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,  a także osoba niebędąca nauczycielem, spełniająca wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436; z 2011 r. Nr 254, poz. 1526).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły/ publicznego przedszkola,
 • poświadczoną przed kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3),
 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.),
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.),
 • oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku osoby będącej nauczycielem,
 • oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 poz. 1379 z poźn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie” lub „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie” lub „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 im. Calineczki w Gryfinie” lub „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie” w terminie do dnia 28 czerwca 2017 r. do godz. 15.30, w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16 lub przesłać pocztą na adres: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie). Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny.

Z up. BURMISTRZA

Z-ca BURMISTRZA

Paweł Nikitiński

 

Ogłoszenie płatne

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Podziel się:Pozostałe