Ogłoszenie o konkursie na stanowisko członka zarządu PUK

 • 16.05.2018, 23:48 (aktualizacja 17.05.2018, 02:04)
 • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko członka zarządu PUK
1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, ogłasza niniejszym konkurs na stanowisko Członka Zarządu PUK sp. z o. o. w Gryfinie.

2. Do konkursu może przystąpić kandydat spełniający następujące kryteria:

 1. posiada wykształcenie wyższe, preferowane branżowe z zakresu działalności Spółki
 2. legitymuje się co najmniej 5 - letnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. legitymuje się co najmniej 3 - letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. wykazuje się znajomością zagadnień technicznych oraz ekonomiczno – prawnych, jak również przepisów i wiedzy o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, a w szczególności posiada znajomość branż, w tym znajomość obowiązujących rozwiązań normatywno-prawnych regulujących obszar działania Spółki,
 5. posiada znajomość zasad i zdolność zarządzania i kierowania zespołami pracowników,
 6. korzysta z pełni praw publicznych,
 7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 8. nie podlega określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 9. nie był karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 kodeksu spółek handlowych
 10. posiada prawo jazdy kat. B

3. Kandydat na Członka Zarządu oprócz przedłożenia dokumentów jest zobowiązany dołączyć pisemnie opracowany „Zarys rozwoju technicznego i technologicznego gospodarki komunalnej w gminie Gryfino, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wodociągów i kanalizacji”, przy czym dokument ten nie powinien przekraczać 5 stron formatu A4.

4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, określonych w ogłoszeniu konkursu

 1. CV kandydata, własnoręcznie podpisane,
 2. list motywacyjny, własnoręcznie podpisany,
 3. koncepcja funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki na najbliższe 3 lata,
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 5. kopie świadectw pracy (innych dokumentów), potwierdzające, co najmniej 8 – letni okres zatrudnienia, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2) niniejszego ogłoszenia,
 6. kopie świadectw pracy (innych dokumentów), potwierdzające, co najmniej 5 – letni staż na stanowiskach kierowniczych (spełnienie warunków z pkt. 5 i pkt. 6 można udokumentować tymi samymi świadectwami pracy czy też dokumentami),
 7. stosowne oświadczenia wynikające z pkt 2, ppkt 5,6,7,8 niniejszego ogłoszenia,
 8. wyrażenie zgody na powołanie na Członka Zarządu Spółki,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Członka Zarządu,
 10. inne dokumenty wg uznania kandydata stwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z konkursem na stanowisko Członka Zarządu PUK Sp. z o. o.

Dokumenty dołącza się w poświadczonych przez kandydata kopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i koncepcji.

5. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania Członków Rady Nadzorczej, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Członka Zarządu.

6. Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Spółki lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 5 74-100 Gryfino, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Rada Nadzorcza PUK Sp. z o.o. w Gryfinie – Konkurs na stanowisko Członka Zarządu PUK Sp. z o.o. w Gryfinie - Nie otwierać". Zgłoszenia do konkursu należy składać do dnia 22.06.2018 r do godz. 15.00

Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia kandydatów niewybranych w toku postępowania, w przypadku nieodebrania ich w siedzibie spółki, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia konkursu.

Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Spółki i na stronie internetowej http://www.bip.puk.gryfino.pl zakładka OGŁOSZENIA.

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Podziel się:Pozostałe