Limity podatkowe, które będą obowiązywać w 2020 r.

  • 06.11.2019, 23:51
  • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Limity podatkowe, które będą obowiązywać w 2020 r. fot. dost.
Przepisy ustaw o podatku dochodowym osób prawnych, podatku dochodowym osób fizycznych, o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz ustawa o VAT określają limity, które uprawniają podatników do korzystania z niektórych uproszczeń i zwolnień. Wyrażone są one w euro w przeliczeniu na złotówki po średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego. Podczas ustalania limitów obowiązujących w 2020 r. wzięto zatem pod uwagę średni kurs euro z 1 października 2019 r., który wynosił 4,3734 zł/euro. Jakie wartości przyjmą limity w 2020 r.?

Prawo do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osób fizycznych podatnicy mają prawo do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli:

- we wcześniejszym roku podatkowym ich przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielne nie przekroczyły 250 000 euro.

- we wcześniejszym roku podatkowym przychody uzyskane wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a przychody wszystkich wspólników tej spółki nie przekroczyły łącznie 250 000 euro,

- rozpoczął prowadzenie działalności w roku podatkowym i nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej.

W 2020 r., prawo do opłacania podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będą mieli podatnicy, których przychody z samodzielnej prowadzonej działalność lub przychody spółki w 2029 r. nie przekroczyły po przeliczeniu na złotówki 1 093 350 zł. Limit ten jest nieco wyższy w porównaniu do tego obowiązującego w 2019 r.

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Art. 21 ust. 1b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym pozwala podatnikom obliczać ryczałt od przychodów za okresy kwartalne, a nie miesięczne gdy:

- podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności,

- przychody podatnika z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychody spółki, której jest wspólnikiem, nie przekroczyły równowartości 25 000 euro.

W 2020 r. prawo do opłacania ryczałtu za okresy kwartalne do 20. dnia miesiąca następnego po upływie kwartału będą mieli zatem podatnicy kontynuujący działalność, których przychody z samodzielnie prowadzonej działalności lub przychody spółki nie przekroczą w 2019 r. kwoty 109 335 zł. W 2019 r. obowiązuje nieco niższy limit.

Status małego podatnika dla celów CIT/PIT

W 2020 r. znacznie wyższy będzie limit uprawiający do korzystania ze statusu małego podatnika. Będzie on przysługiwał przedsiębiorcom, których przychody ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 2 000 000 euro. Kwotę te przelicza się na złotówki według średniego kursu euro obowiązującego 1 października 2019 r. w zaokrągleniu do pełnych złotych. Limit przychodów uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika, obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. będzie wynosił zatem 8 747 000 zł.

Jednorazowa amortyzacja dla małych podatników i dla rozpoczynających działalność

Podatnicy posiadający status małego podatnika oraz przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą, w roku jej otwarcia, mają prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego można dokonać dla środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku, w którym zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Limit ich wartości uprawiający do dokonania jednorazowego odpisu w 2020 r. będzie wynosił 50 000 euro, czyli 219 000 zł.

Mały podatnik VAT

Mały podatnik VAT to przedsiębiorca:

- którego wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku w poprzednim roku podatkowych nie przekroczyła 1 200 000 euro, czyli 5 248 000 zł,

- prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą tego typu usługi. Jeżeli kwota prowizji lub innych postaci jego wynagrodzenia za wykonywanie usługi, wraz z podatkiem nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowych kwoty 45 000 euro, czyli 197 000 zł.

Przywileje przysługujące małym podatnikom VAT

Przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika VAT mogą korzystać z pewnych uproszczeń podatkowych, czyli kasowej metody rozliczania VAT i kwartalnego składania deklaracji VAT. Metoda kasowa pozwala ustalać obowiązek podatkowy inaczej, niż w przypadku zasad ogólnych oznacza to, że powstaje on w momencie otrzymania całości lub części zapłaty za dokonaną dostawę towarów, lub wyświadczone usługi. Uprawniony do tego podatnik może stosować tę metodę po złożeniu pisemnego zawiadomienia naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym podatnik chce zacząć rozliczać się, korzystając z metody kasowej. Rozliczeń kwartalnych VAT nie mogą dokonywać podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni przez 12 miesięcy od miesiąca, w którym dokonano rejestracji lub, którzy w danym kwartale lub 4 wcześniejszych dokonali dostawy wymienionej w załączniku nr 15 ustawy o VAT, chyba że łączna wartość tych dostaw nie przekroczyła w żadnym z tych okresów 50 000 zł. Od 1 stycznia 2020 r. kwartalnych rozliczeń VAT nie będą mogli składać przedsiębiorcy, którzy w danym kwartale dokonują importu towarów na zasadach przewidzianych w art. 33a ust 1 ustawy o VAT.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych ze względu na swoją formę prawną zobowiązane są spółki z o.o., spółki akcyjne i spółki komandytowe. Obowiązek ten dotyczy jednak także osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających na podstawie przepisów o zarządzie sukcesyjnym, jeżeli ich przychody w poprzednim roku podatkowym osiągnęły co najmniej 2 000 000 euro, czyli 8 746 800 w przeliczeniu na złotówki.

Czujesz, że sprawy księgowe Twojej firmy pochłaniają Ci zbyt dużo czasu? Zdaj się na nas, nie tylko poprowadzimy księgi rachunkowe Twojego biznesu, ale także zadbamy o sprawy kadrowe, a w razie potrzeby będziemy Cię reprezentować w US i ZUS. Na rynku wyróżnia nas nie tylko kompleksowość usług, ale również doświadczenie. Już od ponad 10 lat działa nasze biuro rachunkowe. Warszawa – Mokotów to miejsce, gdzie znajduje się jeden z punktów obsługi naszej firmy. Zapraszamy do współpracy.

 

Artykuł promocyjny.

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Podziel się:


Pozostałe