Razem nam się uda. Razem zrobimy więcej. To moje hasło - mówi Julitta Nowak

  • 31.07.2020, 19:03
  • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Razem nam się uda. Razem zrobimy więcej. To moje hasło - mówi Julitta Nowak
Przedstawiamy wywiad z cyklu "Trzy pytania do...". Tym razem rozmawiamy z Julittą Nowak, której komitet wyborczy z Widuchowej zarejestrował się u komisarza wyborczego.

igryfino: -Jak to jest powrócić do rywalizacji o fotel wójt w Widuchowej?

Julitta Nowak: -Start w przedterminowych wyborach wójta Gminy Widuchowa nie jest walką ,,o fotel’’ ale o rozwój bliskiej mi gminy Widuchowa i tym samym o lepsze jutro dla jej mieszkańców. Nie jest też ,,powrotem do rywalizacji” ale jest konsekwencją moich wcześniejszych działań czyli udziału w wyborach wójta w 2018 roku, w których zaufało mi niemal 50% społeczności gminnej uczestniczącej w wyborach. Nie mogę zawieść mieszkańców, którzy już w tamtym czasie wyrazili niepokój o przyszłość Małej Ojczyzny. A powodów do niepokoju było jak powszechnie wiadomo wiele, czego wyrazem jest wynik wspieranego przeze mnie referendum, skutkujący odwołaniem dotychczasowej wójt.

Wyrażenie stanowczego ,,nie’’ wobec dotychczasowego sposobu zarządzania gminą oznaczało jedno: wyborcy mieli ku temu konkretne powody i pokazali determinację w działaniu, by kadencja 2018 – 2023 nie była w całości czasem straconych szans. Należy tutaj mówić o realnych zagrożeniach i straconych szansach. Wszyscy mamy w pamięci los niektórych gmin w naszym województwie. Z jednej strony zarząd komisaryczny, a z drugiej likwidacja gminy. To powinna być dla nas wszystkich przestroga. Zdaję sobie sprawę, że realizacja zadań prorozwojowych przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności budżetu, niezakłócone funkcjonowanie instytucji gminnych to trudne wyzwanie, które wymaga maksymalnego zaangażowania i racjonalnego zarządzania. Wymaga także doświadczenia zarządzania instytucjami w warunkach konkurencji, które opiera się na dyscyplinie finansów, umiejętnym przewidywaniu potencjalnych zagrożeń, a także wypracowaniu sprawnych wzorców współpracy. Mogę w tym miejscu zapewnić mieszkańców gminy Widuchowa, że posiadam doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do tego aby zarządzać gminą w sytuacji kryzysowej, a jednocześnie realizować cele rozwojowe. Zbliżające się przedterminowe wybory stanowią dla mnie szczególne wyzwanie. Wiąże się ono z przekonaniem mieszkańców do wspólnego działania i podejmowania aktywności na rzecz rozwoju gminy Widuchowa.

igryfino: -Kilka lat temu pytałem Panią o możliwość wykorzystania Odry. Wtedy odpowiedziała Pani dość ogólnie. Jak Pani zamierza teraz wykorzystać potencjał rzeki?

Julitta Nowak: Podtrzymuję deklarację, że dostępność do rzeki Odry jest dla gminy Widuchowa ogromną szansą i jestem przekonana, że przy wsparciu mieszkańców będę w stanie udowodnić, że szansę taką jesteśmy w stanie wykorzystać. Jest to poważne wyzwanie, dlatego też wszelkie inicjatywy I propozycje działań poprzedzone będą szerokimi konsultacjami społecznymi, będą realizowane we współpracy z sąsiednimi gminami oraz instytucjami ponadlokalnymi. Pozwolę sobie na zwrócenie uwagi na jeden z istotnych aspektów dostępu gminy do Odry i sporego fragmentu Międzyodrza. Wiele można usłyszeć o turystycznym walorach gminy Widuchowa związanych z dostępem do wód. Narzuca się jednak pytanie, czy zostały one w pełni wykorzystane? Moim zdaniem nie. Przekonać się o tym możemy choćby przyglądając się jak działa park krajobrazowy po niemieckiej stronie. Wypada zapytać: dlaczego tak chętnie odwiedzają tamte tereny Polacy? Otóż naszym sąsiadom udało się uzyskać stan równowagi między z jednej strony ochroną naturalnych zasobów przyrodniczych, a z drugiej z wykorzystaniem ich dla celów komercyjnych.

Zapewniam, że korzystając z dobrych wzorców i dodając do nich własne pomysły nam też się uda! Jednym z moich celów strategicznych, jest podejmowanie działań w kierunku zrównoważonego rozwoju turystyki, z poszanowaniem zasad ochrony przyrody, a przede wszystkim potrzeb mieszkańców. Każde działanie w tym obszarze musi być podporządkowane zasadzie "jakie korzyści z podjętych działań będą mieli mieszkańcy?". Zawsze będę dbać, aby każda inicjatywa prorozwojowa przynosiła wartość dodaną. Nie może być "sztuką dla sztuki", a tym bardziej nie może przynosić szkody mieszkańcom. Wójt nie może działać wbrew nim, tylko razem uda nam się stworzyć coś dobrego. Konieczne są inwestycje w infrastrukturę turystyczną. Wiązać się z tym będą nie tylko nowe miejsca pracy czy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, ale także możliwość korzystania z powstałej infrastruktury np w celach rekreacyjnych na co dzień przez mieszkańców. Każdy z realizowanych pomysłów będzie powiązany z konkretnymi korzyściami dla mieszkańców. Oczywiście nie należy zapominać o innych funkcjach terenów wodnych. Mam tutaj na myśli także włączanie się w programy ponadlokalne związane z transportem wodnym.

Pomysłów mam sporo i już niebawem przyjdzie czas, aby zapoznać z nimi mieszkańców gminy. Już nie mogę doczekać się tych spotkań. Liczę, że w ich trakcie pojawią się także nowe propozycje. To będzie kontynuacja rozmów z mieszkańcami. Tak postrzegam rolę kandydata na stanowisko wójta. Realizacja przedsięwzięć będzie zależała głównie od potrzeb mieszkańców jak również od możliwości pozyskiwania środków na ich realizację. Posiadam niezbędne doświadczenie, a także mam przygotowanie merytorycznie do realizacji powyżej określonych celów.

igryfino: -Jeszcze żaden z kandydatów nie przedstawił swojego programu. Kiedy Pani zamierza to zrobić i jakie hasła chce Pani tam zawrzeć?

Julitta Nowak: -Korzystając z okazji już teraz chciałabym zarysować mieszkańcom gminy mój progam wyborczy. Przede wszystkim pragnę podkreślić, że wierzę w potencjał mieszkańców gminy. Proszę mi pozwolić krótko rozwinąć tę myśl. W naukach społecznych często posługujemy się takimi pojęciami jak kapitał ludzki oraz kapitał społeczny. W konsekwencji z jednej strony jestem przekonana, że to właśnie mieszkańcy gminy są jej największym bogactwem z ich umiejętnościami, kwalifikacjami, doświadczeniem oraz przedsiębiorczością. Stanowią cenny kapitał, którego uwolnienie, czy też mobilizacja pozwoli na podniesienie jakości ich życia. Natomiast z drugiej strony wiem, że społeczność widuchowską charakteryzuje ogromne przywiązanie do swojej Małej Ojczyzny, wysoki poziom odpowiedzialności za jej los, a także umiejętność współpracy na jej rzecz. To jest podstawa jakichkolwiek działań rozwojowych I naprawczych. Aby móc wykorzystać szansę jaka staje przed wszystkimi, których los gminy leży na sercu konieczne jest ustalenie priorytetów.

Obszarami priorytetowymi są: zdrowie, bezpieczeństwo, finanse gminy, gospodarka, infrastruktura, oświata, kultura oraz sport i rekreacja. Zapewne Czytelnikom narzuci się refleksja, że przecież są to praktycznie prawie wszystkie aspekty funkcjonowania gminy. Tak, to prawda. One wszystkie są ważne i nie można zaniedbać któregokolwiek z nich. W pierwszej kolejności konieczne są działania w zakresie naprawy finansów gminy. Należy to zrobić tak, aby nie pojawiły się jakiekolwiek dysfunkcje w którymkolwiek z obszarów aktywności gminy. Musimy z jednej strony narzucić pewną dyscyplinę w wydatkach gminnych, z drugiej natomiast pozyskiwać środki z zewnątrz (m.in. z UE), które pozwolą na zainicjowanie procesów inwestycyjnych wspierających lokalną społeczność, w tym lokalną przedsiębiorczość i dających w niezbyt odległej perspektywie napływ dodatkowych środków do budżetu gminy.

Jestem zdeterminowana do racjonalnego, zrównoważonego i zorientowanego na trwały efekt inwestowania środków przy jednoczesnym zachowaniu sprawnego działania instytucji gminnych. Zapewniam, że posiadam odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje dla realizacji takiej strategii. Niezwykle ważnym aspektem są działania prozdrowotne na rzecz mieszkańców gminy. Przede wszystkim mam na myśli zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów poprzez stworzenie im odpowiednich warunków do pracy na terenie gminy. Tutaj szczególnie istotne jest zaspokojenie najpilniejszych potrzeb mieszkańców. Kolejne działanie w tym zakresie to umożliwienie mieszkańcom skorzystania z programu profilaktyki prozdrowotnej. Chodzi tutaj przede wszystkim o tzw. badania przesiewowe, które umożliwiają odpowiednio wczesne wykrycie problemów zdrowotnych.

Kolejny obszar, czyli bezpieczeństwo dotyczy przede wszystkim wzmocnienia skuteczności działania służb mundurowych na terenie gminy. Mam tutaj na myśli choćby działania na rzecz pozyskania nowego wyposażenia dla drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej, a także rozwinięcie współpracy z policją na rzecz lokalnej społeczności. Kolejny obszar priorytetowy to lokalna gospodarka. Nie sposób przecenić tego obszaru, który wiąże się bezpośrednio z dobrostanem mieszkańców gminy. Będziemy wspierać nie tylko już działających przedsiębiorców, ale także udzielać wsparcia młodym, planującym rozpoczęcie aktywności biznesowej mieszkańcom. Mogę tutaj wymienić choćby stworzenie punktu informacyjno-doradczego dla przedsiębiorców, udzielającego wsparcia w zakresie m.in. pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

To niezwykle istotne, choćby ze względu na konieczność podejmowania starań związanych z zachęcaniem młodych ludzi do pozostawania w gminie. Tutaj nie wystarczą same słowa i odwoływanie się do patriotyzmu lokalnego, tutaj trzeba przedstawiać konkretne propozycje. Nie możemy patrzeć bezczynnie na odpływ młodych z naszej gminy. Kolejny obszar to oświata. Placówki oświatowe muszą w większym stopniu wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Docierały do mnie sygnały, że pilnie potrzebne jest poszerzenie oferty w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, a także dzieci w wieku przedszkolnym.

Nie należy także zapominać o osobach starszych. Myślę, że jest tutaj sporo do zrobienia i to zarówno w wymiarze integracyjnym, jak i bezpośredniej pomocy (np. w zakresie transportu gminnego do lekarzy specjalistów). Pamiętać także należy o osobach, które nie zawsze dobrze radzą sobie na rynku pracy. W większości przypadków wystarczy zainicjowanie przemyślanych programów pomocowych. Mam tutaj na myśli choćby stworzenie spółdzielni socjalnych, a także grup remontowo-budowlanych przy Zakładzie Usług Komunalnych. Ze względu na ograniczenia jakie narzuca forma wywiadu zasygnalizuję jeszcze tylko, że w programie znajdują się konkretne rozwiązania w zakresie poprawy komunikacji w gminie, rozwoju nie tylko turystyki wodnej, o której już miałam okazję się wypowiedzieć, ale także agroturystyki, turystyki pieszej i rowerowej, gminnego sportu, czy też troski o dziedzictwo kulturowe.

Niebawem przedstawię szczegółowy program wyborczy. Mam nadzieję, że mieszkańcy gminy znajdą w nim propozycje, które uznają za potrzebne, rozsądne i rozwojowe. Na zakończenie chciałabym także zadeklarować, że rolę wójta gminy definiuję jako służbę. Mam zamiar wprowadzić nowe standardy współpracy z mieszkańcami, w tym regularne spotkania z nimi w poszczególnych miejscowościach. To nie mieszkańcy są dla wójta, ale wójt dla mieszkańców. Moim zadaniem będzie wsłuchiwanie się w ich każdy głos, umożliwianie im i zachęcanie do dzielenia się swoimi potrzebami, obawami, a także uwagami krytycznymi.

Razem nam się uda. Razem zrobimy więcej.

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (105)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Do Jola
Do Jola 20.08.2020, 12:52
Do Jola. Właśnie widać Twój poziom wykształcenia!! "twojej" a może Twojej, Julitka nie uczyła ze piszę się z wielkiej litery?
Wpis
Wpis 21.08.2020, 13:09
Uczyła, że z dużej litery pisze się o osobie, którą się szanuje, a ja właśnie ciebie nie szanuję bo wypisujesz głupoty.
W której grupie wyborczej jest polonistka? lub polonista? No proszę już wiemy kto dokonał tego wpisu........
EDUKACJA W POLINIE
EDUKACJA W POLINIE 16.08.2020, 14:07
A SŁAWK DYMA ZA OCENY I JEST OK JAK TO W GRYFINIE I MNIETEK TEZ RÓŻOWĄ ***CZKĘ CHLAPNIE OD CZASU DO CZASU AH AHA AH A
Tak
Tak 15.08.2020, 22:56
Pani Julito czekamy na Panią! Te wszystkie durne wpisy sugerują, że konkurencja czuje oddech na placach...…. Tak trzymać...…...
Jola
Jola 15.08.2020, 12:00
Maly zmień miejscowości, bo ja nie mieszkam akurat w tych miejscowościach a też studiuję u Pani Nowak i jestem bardzo zadowolona. Dla twojej wiadomości właśnie na Panią Nowak ja, moja rodzina i sąsiedzi zagłosujemy na Panią Nowak.
Maly
Maly 14.08.2020, 10:13
Nie bez powodu january i radne z ognicy i marwic u niej studiują. G..no zrobicie rarem.
Była studentka z Gryfina
Była studentka z Gryfina 13.08.2020, 10:44
A .ja mam jak najgorsze zdanie o tej Pani
nie zdziwiona
nie zdziwiona 13.08.2020, 11:17
do 10.40: Bo ty masz na imię Jurek więc mnie to nie dziwi.
Jurek
Jurek 07.08.2020, 22:53
Pani Jowito proszę po wioskach robić zebrania ludzie czekają .
Ola
Ola 07.08.2020, 18:48
Jestem studentką p. Julity a byłą uczennicą p.Wróbla którego b.lubię ale muszę przyznać że p.Pawłowì bardzo dużo btakuje do pani dziekan pod każdym względem To jest typ kobiety która dąży do celu i daje zawsze radę.Trzymam kciuki ja i moja rodzina jesteśmy za panią
była studentka prawdziwej uczelni
była studentka prawdziwej uczelni 13.08.2020, 10:38
A moja rodzina mówi zdecydowanie NIE tej kobiecie,
Magda
Magda 07.08.2020, 15:25
Pani Julito, dziękuję za wczorajsze spotkanie. Do tej pory to słyszałam o Pani od moich rodziców, którzy Panią znają i powiedzieli, że tylko Pani mogą zaufać. Teraz to i ja zagłosuję na Panią.
majka
majka 07.08.2020, 14:38
Jakie razem ,kobieto !To Pani w razie wygranej co nie daj Boże będzie brała wypłatę i to Pani będziemy patrzyli na ręce i co więcej zobaczymy co Pani wniesie rozwojowo dla naszej Gminy.nie wystarczy tylko chęć zaspokojenia swojej żądzy władzy ! ZOBACZYMY,ZOBACZYMY--jak nie to następne referendum.
Ola
Ola 08.08.2020, 07:58
Na pewno wniesie więcej dobrego niż AKK. Ta to tylko zamęt siała. Z Panią Julittą można porozmawiać konkretnie i nie ma żadnego bełkotu ani słowotoku. Kobieta na wysokim poziomie i takiej władzy nam trzeba. Nie chcemy takich co się między sobą będą kłócić. Ta gmina ma stanąć na równe nogi.
Władza
Władza 08.08.2020, 12:31
Akurat Pani Julita to władzę ma i to taką jakiej jeszcze nikt z naszej gminy nie miał i dlatego jestem dumna że pani Julita pochodzi z naszej gminy. Tyle w temacie władzy.
Ada
Ada 07.08.2020, 07:28
Rozsądne podejście do spraw.
Zenon Bosacki
Zenon Bosacki 05.08.2020, 22:47
"Łatwiej dwóm panom służyć, niż jednej kobiecie".
tytuł
tytuł 05.08.2020, 21:20
Są dwa uda: albo sie uda albo nie uda.
lubię to
lubię to 05.08.2020, 20:50
Konkretne hasła - konkretna kobieta.
Monia
Monia 05.08.2020, 11:09
No cóż wywiad pisany pod publikę i to przez kilka osób ważne żeby zrobił wrażenie przypomina mi to czasy PZPR,,,
Monika
Monika 05.08.2020, 14:01
o to ty Monia też byłaś w PZPR skoro znasz styl pisania z tych czasów? a tak w ogóle to zrozumiałaś chociaż cokolwiek z tych odpowiedzi?
monia
monia 05.08.2020, 16:03
No właśnie ta Pani prawdopodobnie sama nie rozumie co jej ludzie słowa napisali
Monika
Monika 05.08.2020, 23:00
Kto nie zna prawdy, ten jest tylko głupcem. Ale kto ją zna i nazywa kłamstwem, ten jest zbrodniarzem.
Wanda
Wanda 05.08.2020, 22:41
a ty rozumiesz?
historyk
historyk 04.08.2020, 09:08
,,Niestety Pani Julitta startuje drugi raz a nie pierwszy "-tak 2 lata temu startowała w wyborach na wójta, a dzisiejsi kandydaci popierali A.K.K. tak jak w referendum poparli A.K.K. podpisując sie pod jej hasłem referendalnym ,,jeśli popierasz wójta A.K.K. nie biorę udziału w referendum".
Anna
Anna 04.08.2020, 08:42
Niestety Pani Julitta startuje drugi raz a nie pierwszy
klik
klik 04.08.2020, 08:47
Gdyby miała swoich ludzi w komisjach i dopilnowała wszystkiego to ja sądzę że już byłaby wójtem od 2 lat.
peska
peska 03.08.2020, 23:05
Hasło dobre, ale zobaczymy co pod nim się kryje w programie.
Psy
Psy 03.08.2020, 22:59
Pani Julito, Psy szczekają karawana jedzie dalej........
Róbmy swoje........
przysłowiak
przysłowiak 03.08.2020, 23:06
Karawan to wozi trupy, a karawana idzie przez pustynię.
Niezapominalski
Niezapominalski 03.08.2020, 22:34
Z całym szacunkiem dla pani Julity , pani "program" to stek bzdur , napisany pod publikę , PZPR już nie wróci a Lenin już nie żyje ( legitymację już pani zniszczyła ) .
Piotr
Piotr 03.08.2020, 22:58
Piotr W. nie wysilaj się - już to pisałeś i na nikim nie zrobiło to wrażenia! Idee Lenina wiecznie żywe !
Kresowiak
Kresowiak 07.08.2020, 18:42
On z kresów to i takie jego poglądy jak zawsze żałosny!!!
stuknij się Niezapominalski
stuknij się Niezapominalski 03.08.2020, 22:37
Oszalałeś Niezapominalski? Przecież jeszcze nie ma programu a ty go oceniasz?

Pozostałe