Głównego księgowego zatrudni Zakład Gospodarki Komunalnej

 • 08.04.2018, 07:00 (aktualizacja 08.04.2018, 12:01)
 • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Głównego księgowego zatrudni Zakład Gospodarki Komunalnej
Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego. Dokumenty aplikacyjne należy składać do 12 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.

Komisja powołana przez dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej będzie działała dwuetapowo. Najpierw zapozna się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustali czy zostały spełnione kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustali listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

Potem nastąpi drugi etap, czyli przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Poniżej przedstawiamy ogłoszenie ZGK o naborze. Ogłoszenie można także pobrać w pliku pdf. Kliknij.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stanowisko pracy: Główny księgowy

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie oraz niekaralność w sprawach przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 6. spełnianie jednego z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 1. posiadanie prawa jazdy kat. B.
 2. umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietu Office - Word, Excel, poczta elektroniczna,
 3. znajomość przepisów:
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • ustawy o finansach publicznych
 • ustawy o rachunkowości,
 • ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
 • rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy,
 • rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
 • rozporządzenia w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
 • kodeksu pracy
 • Kodeksu postępowania administracyjnego

 

Wymagania dodatkowe:

 • predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie organizacyjne, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista; terminowość, komunikatywność, dokładność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu; umiejętność pracy w zespole, umiejętność argumentowania, umiejętności analityczne, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność formułowania pism o charakterze administracyjnym
 • umiejętności interpersonalne w zakresie obsługi interesanta,
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie:
  - budżetu gminy,
  - jednostki budżetowej,
  - funduszy celowych,
  - dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywanie kontroli kompletności, rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • ewidencjonowanie i przekazywanie dochodów należnych budżetowi Państwa oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz sporządzanie sprawozdawczości z tego zakresu,
 • prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji aktywów i pasywów z wyłączeniem spisu z natury, rozliczanie inwentaryzacji aktywów i pasywów,
 • dekretowanie dokumentów finansowych przeznaczonych do ujęcia w księgach rachunkowych,
 • sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • przygotowywanie materiałów do opracowywania projektu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu,
 • sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw
 • dokonywanie przelewów bankowych
 • Wykonywanie dyspozycji pieniężnych,
 • prowadzenie spraw związanych z ZFŚS i ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • rozliczanie dotacji,
 • prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń majątku zakładu,
 • prowadzenie kadr i płac zakładu
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych (m.in. VAT, CIT)
 • zarządzanie działem księgowości i administracji

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • miejsce w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • praca przy komputerze w pozycji siedzącej ponad 4 godziny dziennie,
 • praca w siedzibie zakładu

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza: Dz. U. z 2006 r. Nr 125, poz. 869),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie ewentualnego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwo szkolne),
 • kserokopie innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje lub umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach, prawo jazdy itp.),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o prowadzeniu, bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Inne informacje:

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych takich jak dyplom, prawo jazdy, świadectwa pracy i inne zaświadczenia powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.992) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902)".

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej ul. Żeromskiego 9 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 12.04.2018r. roku do godz. 15:00 na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Żeromskiego 9, 74-120 Widuchowa, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego. Nie otwierać” . Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widuchowa (www.bip.widuchowa.pl) na stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej (zgk-widuchowa.pl.tl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Widuchowa, zgodnie z art.15. ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Komisja powołana przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej działa dwuetapowo:

I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,

II etap - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę.

 

 

Ogłoszenie płatne.

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Podziel się:Pozostałe