Dlaczego chcą referendum? Jak wójt odnosi się do zarzutów

 • 27.02.2020, 15:00
 • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Dlaczego chcą referendum? Jak wójt odnosi się do zarzutów igryfino (arch.) Wójt Anna Kusy-Kłos i Janusz Wełpa
Zapytaliśmy inicjatorów referendum w gminie Widuchowa dlaczego zdecydowali się na ten krok. W odpowiedzi dostaliśmy pismo, które zostało skierowane do pełnomocnika wyborczego i do Urzędu Gminy w Widuchowej. Zapytaliśmy też wójt Annę Kusy-Kłos jak odnosi się do tych zarzutów.

Grupa inicjatywna przysłała maila o treści:

INFORMACJA O ZAMIERZONYM REFERENDUM

W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

ANNY KUSY-KŁOS PRZED UPŁYWEM KADENCJI

Przedmiotem zamierzonego referendum jest odwołanie wójta Gminy Widuchowa Anny Kusy-Kłos przed upływem kadencji.

Pytanie referendalne:

CZY JESTEŚ ZA ODWOŁANIEM WÓJTA GMINY WIDUCHOWA ANNY-KUSY KŁOS PRZED UPŁYWEM KADENCJI?

Uzasadnienie odwołania wójta Gminy Widuchowa Anny Kusy – Kłos przed upływem kadencji:

 1. Zaniechania Wójt Gminy Widuchowa - Anny Kusy-Kłos w przygotowaniu Gminy Widuchowa do prowadzenia samodzielnie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi oraz we wprowadzeniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widuchowa od styczniu 2020r. a także nie wykonywanie przez Wójt obowiązków nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wójt Anna Kusy-Kłos we wrześniu 2017r. przekazała uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Widuchowa, ze Związku Gmin Dolnej Odry do biura Związku Gmin Dolnej Odry i tym samym powiadomiła ZGDO, że od stycznia 2020 r. nie będzie już uczestnikiem Związku i samodzielnie będzie realizowała zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widuchowa. Tymczasem działania związane z wprowadzeniem nowego systemu na terenie Gminy Widuchowa rozpoczęły się w październiku 2019 r. tak więc przez około 2 lata nie zostały przez Wójt Annę Kusy-Kłos podjęte skuteczne działania w tym zakresie. Dopiero w listopadzie 2019r.(2 miesiące przed obowiązkiem wprowadzenia systemu na terenie Gminy) Rada Gminy Widuchowa podjęła uchwały w tym zakresie, z których część pod kątem formalno-prawnym zakwestionowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Mieszkańcy Gminy nie zostali poinformowani o wprowadzeniu nowego systemu z odpowiednim wyprzedzeniem, a w szczególności o zmianie sposobu naliczania opłaty tj. od zużycia wody. Brak jest jakiejkolwiek kampanii informacyjnej w tym zakresie. Mieszkańcy zgłaszali do Wójt Gminy swoje zastrzeżenia dotyczące zmiany sposobu naliczania opłaty jednakże nie zostały one w większości uwzględnione. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów został ogłoszony dopiero w grudniu 2019r. Do dnia złożenia niniejszego wniosku, nie wszyscy mieszkańcy złożyli ,,deklarację śmieciową” i otrzymali wygenerowany indywidualny rachunek do wnoszenia comiesięcznych opłat. Kontrowersje wśród mieszkańców budzi fakt umieszczenia na stronie gminy komunikatu, aby mieszkańcy Sołectwa Widuchowa sami zgłaszali się po zawiadomienia o nadaniu indywidualnego rachunku bankowego ponieważ nie wszyscy mieszkańcy a zwłaszcza osoby starsze mają możliwość odczytania komunikatów zamieszczonych w internecie ponadto zawiadomienia o indywidualnym rachunku bankowym winny im być dostarczone.

Do dnia dzisiejszego na terenie Gminy nie został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK mimo, iż jest to obowiązek ustawowy a w ramach opłaty wnoszonej co miesiąc przez mieszkańców do gminy, powinni oni mieć możliwość oddania odpadów do takiego punktu.

Nadmienić należy, że Gmina za kwotę 28.899zł netto zleciła firmie zewnętrznej opracowanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (projekty uchwał), pomimo zatrudnionych pracowników zajmujących się gospodarką odpadami. Duże wątpliwości budzi także finansowanie systemu, ponieważ cena uzyskana w przetargu za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utworzenie referatu w tym zakup odpowiednich programów komputerowych, wyposażenie stanowisk pracy i zatrudnienie nowych pracowników, utworzenie PSZOK-u, prawdopodobnie znacznie przewyższa środki jakie Gmina otrzyma w ramach tzw. ,,opłaty śmieciowej”. Wszystkie te czynniki powodują chaos w zakresie prowadzenia prze Wójt Annę Kusy-Kłos systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widuchowa. Powyższe wpływa na brak zaufania mieszkańców do Wójta Gminy.

 

 1. Działanie Wójt Gminy Widuchowa Anny Kusy-Kłos niezgodne z prawem budowlanym w zakresie utworzenia świetlicy wiejskiej w Widuchowej w budynku byłej poczty przy ul. Grunwaldzkiej.

Wójt Anna Kusy-Kłos remontując pomieszczenia w budynku byłej poczty przy ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej nie uzyskała stosownych decyzji i pozwoleń w związku z czym dopuściła się tzw. samowoli budowlanej. Wójt nie uzyskała najważniejszej decyzji tj. decyzji na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a decyzja ta była wymagana ponieważ zaszła konieczność zmiany funkcji budynku z obiektu pocztowego na świetlicę wiejską. Nie zostało także dokonane zgłoszenie do Nadzoru Budowlanego w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wszystko to wskazuje na brak kompetencji wójta oraz brak jej nadzoru w wyżej opisanej sprawie a także pozostawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo dzieci korzystających ze świetlicy.

 1. Wójt Gminy Anna Kusy-Kłos dopuściła się niegospodarności wydatkując środki publiczne na opracowanie dokumentacji - Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - którą Rada Gminy obowiązana była procedować, a która do dnia dzisiejszego nie została Radzie przedstawiona.

Wójt Gminy zleciła firmie zewnętrznej opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami (GPOnZ). Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Wójt sporządza na okres 4 lat GPOnZ. Poprzedni dokument został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Widuchowa Nr XX/207/2009 z dnia 04.02.2009r. na lata 2009r-2013r. Za przedmiotowe opracowanie firma otrzymała należne wynagrodzenia natomiast Wójt do dnia dzisiejszego nie przedstawiła Radzie Gminy projektu dokumentu celem jego procedowania mimo, iż poprzedni dokument utracił moc w 2013r. Tym samym Wójt Gminy nie wykonuje obowiązku określonego w art. 87 ust. 5 ww. ustawy.

 1. Wójt Gminy Anna Kusy-Kłos dopuściła się niegospodarności poprzez nie egzekwowanie od Wykonawcy inwestycji - przebudowy drogi w m. Marwice, utraconych korzyści finansowych wynikających z przyznanej dotacji przez Urząd Marszałkowski na remont przedmiotowej drogi.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej Gminy, Wójt Gminy - Anna Kusy-Kłos po kolejnych nierozstrzygniętych przetargach w wyniku negocjacji wyłoniła wykonawcę robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy drogi w m. Marwice. Umowa z wykonawcą opiewała na kwotę 634 801,25 zł. Na realizację inwestycji Gmina miała otrzymać dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Koszt wykonania inwestycji wskazany przy aplikowaniu o dotację na podstawie listy rankingowej wniosków zamieszczonej na stronie Urzędu Marszałkowskiego WZ wynosił 464 499,08 zł.

Wysokość dofinansowania to 136 468,74 zł. Inwestycja nie została zakończona w odpowiednim terminie i Gmina utraciła przyznaną dotację tj. 136 468,74 zł. Do dnia dzisiejszego Wójt Gminy nie poczyniła żadnych starań związanych z uzyskaniem odszkodowania od Wykonawcy za utracone korzyści narażając tym samym Gminę na straty finansowe czego dowodem jest brak wprowadzenia środków pochodząc tytułu odszkodowania do budżetu gminy.

 1. Wójt Gminy Anna Kusy-Kłos w sposób nieracjonalny wydatkowała środki publiczne z budżetu gminy w 2018r. na realizację inwestycji polegającej na modernizacji oczyszczalni ścieków w Widuchowej, zwiększając środki przeznaczone na w/w inwestycje o około 2 mln złotych.

W wyniku przeprowadzonego pierwszego postępowania przetargowego na modernizację oczyszczalni ścieków w Widuchowej została złożona tylko jedna oferta. Mimo, że przedmiotowa oferta znacznie przewyższała kwotę jaką Zamawiający- Gmina Widuchowa zamierzała przeznaczyć na realizacje przedmiotowej inwestycji (o około 2 mln złotych), Wójt Gminy podjęła decyzję o zwiększeniu środków na realizacje inwestycji i wyłonieniu wykonawcy, proponując na sesji Rady Gminy zmianę budżetu i zwiększenie środków o około 2 mln zł co zwiększy łączny koszt inwestycji o około 50%. Z uwagi na fakt, iż większość radnych pochodzi z Komitetu Pani Wójt uchwała o zmianie budżetu została przyjęta. Wątpliwości budzi fakt, że już po pierwszym przetargu „lekką ręką” Wójt Gminy dołożyła do przedsięwzięcia około 2 mln złotych, nie próbując poszukać tańszego wykonawcy poprzez ogłoszenie kolejnego przetargu. Wydatkowanie środków publicznych w taki sposób jest nieracjonalne i budzi wątpliwości. Wójt Gminy Widuchowa prawdopodobnie naraziła budżet gminy na straty z powodu zaniechania ogłoszenia kolejnego przetargu na wykonanie ww. inwestycji.

 1. Prowadzenie budzącej zastrzeżenia polityki personalnej polegającej na nieuzasadnionych zwolnieniach pracowników, co w konsekwencji doprowadziło do wypłat należnych im odszkodowań z budżetu Gminy oraz budząca wątpliwości polityka kadrowa, której konsekwencją były liczne zwolnienia pracowników a także utworzenie stanowiska etatowego zastępcy wójta.

W wyniku prowadzenia budzącej zastrzeżenia polityki personalnej przez Wójta Gminy Widuchowa, w ostatnich dwóch latach z Urzędu Gminy Widuchowa zwolniło się około 10 pracowników. Zła polityka Wójta Gminy doprowadziła również do konieczności wypłacenia około 50.000 zł należnych odszkodowań. Ponadto Wójt Gminy nieprawidłowo rozwiązała stosunek pracy z Dyrektorką szkoły w Krzywinie co skutkowało należnym jej przywróceniem do pracy.

Anna Kusy -Kłos, powołała z dniem 26.11.2019 zastępcę wójta ( na ¼ etatu) którym został Zbigniew Pankiewicz. Zastanawiającym jest ,jakiej to pracy przybyło Annie Kusy – Kłos że ’’wspomaga’’ się etatowym zastępcą , zwłaszcza że analizując zakres zadań zastępcy w niektórych przypadkach pokrywa się on z zadaniami wójta bądź sekretarza np. sprawa bieżącego funkcjonowania urzędu. Czy nie jest to w końcu rodzaj przyznania się wójt że nie radzi sobie z samodzielnym zarządzaniem Gminą Widuchowa?

Na domiar wszystkiego powołany zastępca jest jednocześnie dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej. Czy praca zastępcy wójta nie koliduje z realizacją obowiązków w pracy jako dyrektora ZGK ( ZGK pracuje w godz. od 700 do 1500 , natomiast Urząd pracuje w godz. od 715 do 15 15 ) ?

Nie bez znaczenia pozostaje kwestia wydatkowania z budżetu gminy dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenie etatowego zastępcy wójta, ale tym jak widać wójt się nie przejmuje.

 

 1. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne to rozwiązanie antykorupcyjne , mające służyć zapewnieniu zgodnego z prawem działania osób pełniących funkcje publiczne.

Zgodnie z uwagami zawartymi we wzorze oświadczenia majątkowego osoba składająca oświadczenie zobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej rubryki oświadczenia.

Obecna wójt Anna Kusy – Kłos przez kilka lat w składanych oświadczeniach majątkowych

w części A , X. w której zobowiązana jest wykazywać wszystkie zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 tyś. zł w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki na jakich zostały udzielone ( wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości) podaje tylko kwotę zaciągniętej pożyczki umowy i rok.

Społeczeństwo nie jest w pełni poinformowane o warunkach pożyczki np. wobec kogo obecna Wójt ma to zobowiązanie pieniężne. Nasuwa się pytanie dlaczego wójt tych informacji nie ujawnia?

Społeczność gminna ma prawo do uzyskiwania informacji nakazanych obowiązującymi przepisami a wójt zobowiązana jest do pełnego, zupełnego ich podawania.

 1. Zatajanie informacji przed mieszkańcami zabytkowych kamienic w miejscowości Widuchowa przy ul. Grunwaldzkiej o sposobie zagospodarowania ich mieszkań na cele społeczne, oraz nieumiejętny sposób zarządzania budżetem w związku z wydatkowaniem środków na realizacje ww. zadania.

Wójt Gminy Widuchowa - Anna Kusy-Kłos nie przekazuje informacji mieszkańcom zajmującym lokale komunalne w zabytkowych kamienicach przy ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej, że po wykonaniu rewitalizacji obiektów, mieszkania na parterze zostaną zaadoptowane na cele społeczne poświęcone integracji i aktywizacji społecznej a oni już nie będą mogli tam powrócić, zostaną na stałe przesiedleni (gdzie?).

Przedmiotowa rewitalizacja zabytkowych kamienic realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 9.3 - wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Z regulaminu naboru wniosków wynika, że dofinasowaniu podlegają tylko części wspólne obiektów takie jak: dach, korytarz, klatka schodowa itp. Zgodnie z WPF Gminy Widuchowa łączny koszt remontu zabytkowych kamienic wynosi 4 064 590,00 zł. Z listy projektów wybranych do dofinansowania opublikowanej na stronie RPOWZ wynika, że wartość wydatków kwalifikowalnych to 1 472 015,79 zł a wartość dofinansowania to 1 104 011,81 zł. Koszt do poniesienia przez Gminę Widuchowa to 2 960 578,19 zł. Patrząc na niekompetentne naszym zdaniem zarządzanie budżetem gminy przez Wójta gminy, wyrażamy niepokój dotyczący realizacji tego przedsięwzięcia.

 1. Wójt Gminy Widuchowa działa na niekorzyść mieszkańców Gminy nie informując ich o możliwościach uzyskania dofinansowania na zadania proekologiczne.

Wójt Gminy Widuchowa nie prowadzi działań informacyjnych o możliwościach uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów c.o. w ramach programu „ Czyste Powietrze” realizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie. Z uwagi na szereg informacji pojawiających się w mediach o szkodliwym działaniu smogu zasadnym było by prowadzenie przez Wójta działań proekologicznych i informowanie oraz zachęcanie do wymiany kotłów mieszkańców Gminy.

Pojawiły się również możliwości uzyskania dotacji na montaż paneli fotowoltaicznych o tym także Wójt nie informuje mieszkańców.

NFOŚiGW w Warszawie ogłosił program dla Gmin, które mogły składać wnioski w imieniu swoich mieszkańców o dotacje do 100% na odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wójt Anna Kusy-Kłos nie uczestniczyła w programie. Ponadto RPO WZ ogłosiło Zachodniopomorski Program Antysmogowy dla Gmin, które w imieniu swoich mieszkańców mogły starać się o pozyskanie środków dla budynków jedno i wielorodzinnych na wymianę kotłów c.o. oraz termomodernizację budynków. Wójt nie uczestniczyła w programie.

WFOŚiGW w Szczecinie ogłosił nabór wniosków dla Gmin na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu Gminy. Wójt nie realizowała również tego zadania.

Podsumowując, Wójt Gminy Widuchowa poprzez zaniechanie działań, działa na niekorzyść mieszkańców, nie wspiera ich ani w formie udzielania informacji, ani przez pomoc merytoryczną.

 1. Wójt Gminy Widuchowa- Anny Kusy-Kłos dopuściła się opublikowania na oficjalnej stronie gminy Widuchowa nieprawdziwych informacji dotyczących podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Widuchowa a Starostwem Powiatowym w Gryfinie w związku z tym wprowadziła w błąd mieszkańców Gminy.

W dniu 11 października 2019 r. na w/w stronie Gminy Widuchowa pojawił się komunikat informujący mieszkańców Gminy Widuchowa o podpisaniu w drodze negocjacji pomiędzy Wójt Gminy Widuchowa - Anną Kusy Kłos i Starostą Gryfińskim - Wojciechem Konarskim porozumienia dotyczącego przewozów na linii komunikacyjnej GRYFINO-PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO. Następnie w dniu 30 października 2019 na oficjalnej stronie Gminy Widuchowa pojawiło się sprostowanie o treści: ,,Szanowni Mieszkańcy Gminy Widuchowa, uprzejmie informujemy, iż do dnia 30.10.2019 r. nie doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Widuchowa, a Starostwem Powiatowym dotyczącego kontynuacji funkcjonowania linii komunikacyjnej na trasie GRYFINO – CZARNÓWKO - PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.”

Wójt Gminy zamieszczając nieprawdziwe informacje wprowadziła w błąd mieszkańców Gminy, a problem komunikacji mieszkańców z w/w miejscowości pozostał nierozwiązany, pomimo głośnych deklaracji Anny Kusy-Kłos w prowadzonych przez nią kampaniach wyborczych.

 1. Brak perspektywicznego myślenia Wójta - Anny Kusy-Kłos w zakresie zwiększenia przychodów gminy, czego dowodem jest nie podejmowanie żadnych działań związanych z budową farm elektrowni wiatrowych na terenach dla których został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod ten cel.

Gmina Widuchowa posiada opracowane i przyjęte uchwałami Rady Gminy Widuchowa Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem pod budowę farm elektrowni wiatrowych. Plany zostały przyjęte następującymi uchwałami: Uchwała Nr VI/56/2003 z dnia 19.05.2003r- rejon m. Bolkowice., Uchwała Nr XXXIV/353/2010 z dnia 09.11.2010r- rejon m. Żelechowo., Uchwała Nr VIII/58/2011 z dnia 17.06.2011r- rejon m. Żelechowo., i Uchwała Nr VIII/59/2011 z dnia 17.06.2011r.- rejon m. Lubicz.

Wójt Gminy nie poczyniła żadnych starań aby na którymkolwiek z ww. obszarów rozpoczęła się budowa farm elektrowni wiatrowych, a tym samym nie zabiegała o pozyskanie dodatkowych środków finansowych do budżetu gminy.

Poza tym Wójt nie przyczyniła się do stworzenia warunków do powstawania nowych zakładów pracy, a więc w sytuacji gdy na terenie gminy nie funkcjonują duże zakłady, a gmina ma charakter rolniczy, to każde wpływy do budżetu gminy mają ogromne znaczenie.

 1. Wójt Anna Kusy – Kłos nie rozwiązuje zgłaszanych jej a istotnych dla mieszkańców problemów, ignoruje potrzeby mieszkańców, często jej zachowanie jest nacechowane lekceważącym podejściem oraz arogancją. Buduje atmosferę wrogości i braku zaufania poprzez wyrażany często brak szacunku dla mieszkańców i radnych rady gminy.

Przykładem na powyższe jest nie organizowanie zebrań z mieszkańcami, impulsywne zachowanie, zarzucanie kłamstwa bez powodu oraz próby ośmieszania mieszkańców. Oczywiście te reakcje dotyczą tylko osób, które mają inne zdanie niż wójt albo krytykują działania wójta.

Anna Kusy- Kłos poproszona o spotkanie z mieszkańcami w miejscowości Rynica oświadczyła '"że w Rynicy nie ma z kim rozmawiać" (Arogancja władzy).

Ostatecznie zgodziła się na spotkanie u siebie w gabinecie, a w momencie kiedy rozmowa nie układała się po jej myśli uderzyła ręką w stół, tak, że niektórzy rodzice poczuli się zastraszeni a inni oburzeni takim potraktowaniem.

Ponadto na jednej z sesji celowo ośmieszyła, radną z opozycji twierdząc, że "przynosi wstyd swojemu sołectwu".

Kolejnym przykładem lekceważenia potrzeb mieszkańców jest opieszałość w załatwieniu sprawy naprawy szamba w świetlicy wiejskiej w Pacholętach. Dnia 16.05.2019 roku Sołtys Pacholąt dokonał pisemnego zgłoszenia o awarii kanalizacji w świetlicy wiejskiej, po zgłoszeniu nastąpiły częste interwencje w tej sprawę a 24.06.19 r. w przeddzień imprezy organizowanej w świetlicy w Pacholętach umieszczono na drzwiach świetlicy informację, że w związku z awarią kanalizacji zabrania się korzystania z pomieszczeń świetlicy. Wójt udzieliła proszonej o interwencję redaktor informacji, że zamknięcie świetlicy nastąpiło po interwencji sanepidu, a o pomoc w naprawie szamba Gmina zwróciła się do PUK w Gryfinie. Po sprawdzeniu informacji przez Panią redaktor okazało się, że sanepid nie podejmował żadnej decyzji, a PUK w Gryfinie nie otrzymał wówczas zgłoszenia w sprawie świetlicy w Pacholętach. Okazało się, iż informacje przedstawione przez Wójt w oficjalnym piśmie są kłamstwem. Mimo dalszych interwencji podejmowanych w sprawie przez Radną, dnia 01.08.19r. zamknięto świetlicę odbierając Sołtysowi klucze. Klucze od świetlicy Sołectwo otrzymało dopiero w grudniu 2019 r. Remont faktycznie trwał kilka dni. Cała sytuacja świadczy o wyjątkowym braku dobrej woli, kłamstwie i lekceważeniu społeczności Pacholąt.

Następnym przykładem ignorowania potrzeb mieszkańców jest sprawa Cmentarza w Pacholętach. Mimo starań mieszkańców o przejęcie przez Gminę Cmentarza w Pacholętach i decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającej nabycie przez Gminę Widuchowa działki dz.129, na której znajduje się Cmentarz, Wójt Anna Kusy-Kłos nie wyraża zgody na przejęcie Cmentarza, a tym samym sprzeciwia się pozytywnemu rozwiązaniu tak ważnej kwestii dla społeczności Pacholąt.

Z podobnym przykładem ignorancji potrzeb mieszkańców spotkali się mieszkańcy Ognicy. Przed pierwszą kadencją Wójt obiecała doprowadzenie wody na Cmentarz w Ognicy, niestety do tej pory wody na Cmentarzu nie ma.

Innym obiecanym, a nie załatwionym pozytywnie problemem jest komunikacja mieszkańców Ognicy (głównie chodzi o połączenie z Gryfinem), obecnie młodzież, która ukończyła szkołę podstawową nie ma szans dojechać do szkoły do Gryfina transportem publicznym.

Wyżej przedstawione problemy są tylko jednostkowymi przykładami z jakimi borykają się mieszkańcy całej Gminy Widuchowa.

 

Wójt Anna Kusy-Kłos takie pismo otrzymała. My zapytaliśmy jak się do niego odnosi. Odpowiedzi nie jeszcze nie otrzymaliśmy. Wcześniej nam też nie udzialano odpowiedzi na wiele pytań, więc opublikowaliśmy dłużej nie czekając na ruch władz.

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (241)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wont !
Wont ! 10.03.2020, 11:45
Do bigosu !!! Czarna mietła ! Szkodzi tylko ,nic nie robi !
Obywatel
Obywatel 09.03.2020, 23:48
Kiedyś mieszkałem w tej gminie. Czasami z sentymentem czytam o problemach gminy Widuchowa. Dobrze, że już tam nie mieszkam :)... Było jako tako, ale teraz to śmiech przez łzy ..
procent
procent 04.03.2020, 22:57
Wszelkie tzw. opinie powinny być wpisywane tylko po zalogowaniu.wtedy z 75% głupich wpisów by zniknęły.
Lubiczanka
Lubiczanka 03.03.2020, 14:44
O jaki szczęśliwy sołtys pewnie Wójtówa odrzuciła jego zaloty i teraz się mści na niej On ma też bogata przeszłość zwłaszcza z uczennica tego się nie zapomina
Ja
Ja 08.03.2020, 00:18
Tak właśnie wygląda fałszywiec.
Koko
Koko 04.03.2020, 15:40
Do Lubiczanka. W tej kwestii ważniejsza jest przyszłość
Tyle w temacie
Tyle w temacie 02.03.2020, 20:00
Kusy Klos musi definitywnie odejść bo robi niezły burdel w tej gminie , prywatny już dawno zrobiła teraz dokonała gminnego a jej pełnomocnik wuefista w białych skarpetach i sandałach powinien wrócić do Białegostoku tylko tam się nadaje dosyć jego ideologii po trupach do celu a przyszłemu nowemu wójtowi to współczuje tego syfu , który zastanie żadna to przyjemność sprzątać po kimś
to oni
to oni 02.03.2020, 20:39
Oboje jak najbardziej pasują do opisu w poście Kto to?
ciekawa
ciekawa 03.03.2020, 10:55
Właśnie kto opisany?
Brawo
Brawo 02.03.2020, 15:50
Brawo dla Janusza...
Nikt jeszcze tyle dla Widuchowej nie zrobił...
No ale nie ma dla Was kaski z boku ...?
Oddaj 55 tyś...

bogo
bogo 02.03.2020, 16:41
Im więcej piszą o Januszu, tym większy ma u ludzi szacunek bo widzą jak go próbują niszczyć! Janusz jesteś Wielki!
Czy tak czy siak
Czy tak czy siak 07.03.2020, 23:48
On sam sie zniszczył. Wszyscy znamy jego wybryki od młodych lat aż do teraz. Nic dobrego . Szacunek zero.
Stef
Stef 02.03.2020, 19:15
To prawda co pisze Bogo. Mam przykłady w swojej rodzinie. A na początku byli sceptyczni.
sprawiedliwy
sprawiedliwy 02.03.2020, 13:19
Pełnomocnik Janusz Wełpa - Widuchowa, Kazimierz Błaż - Debogóra, Stanisław Czyż - Pacholęta, Jadwiga Hasiuk - Rynica, Maria Łucja Markowicz - Pacholęta, Iwona Przychoćko- Ognica, Krzystzof Siwek - Rynica, Agnieszka Leokadia Smętek- Ognica, Henryka Śmiałkowska - Widuchowa, Cezary Szczupak- Marwice
Kazimiera
Kazimiera 18.03.2020, 14:45
Dziękuję grupie inicjatywnej za odwagę i zaangażowanie. Inni tylko myśleli i pisali o tym, że trzeba zrobić referendum a Wy mieliście tyle samozaparcia, że stało się! Mamy referendum wyznaczone na 24 kwietnia 2020 roku! Dziękuję jeszcze raz, za to, że w sercu macie dobro naszej GMINY!!!!
 Dociekliwy
Dociekliwy 02.03.2020, 18:19
A Lubicz ?
Ktoś coś
Ktoś coś 13.03.2020, 15:42
Ewelina Kubicka
brawa
brawa 02.03.2020, 19:16
Księżulo tam wspiera!
ops
ops 02.03.2020, 19:39
agniesia i irenka..
Referendum
Referendum 02.03.2020, 13:24
Brawo dla odważnych !!!
Ciekawy
Ciekawy 02.03.2020, 12:30
Ciekawe ile tych zarzutów jest prawdziwych a ile to są zwykłe kłamstwa...
Jak jest cos kłamstwem to coś czuję że Januszek będzie publicznie przepraszał...
Zobaczymy wtedy czy bedziemy na referendum czy pod domem Januszka aby za swoje zrobił chodnik ktory mi zabrał przez referendum
Jolasia
Jolasia 13.03.2020, 15:44
Niestety wszystkie zarzuty to kłamstwo. Oj będzie przepraszał i to pewnie publicznie.
oko
oko 02.03.2020, 20:54
Zwijaj się nieudaczniku.
nos do kawy
nos do kawy 02.03.2020, 12:34
Wiekszosc można przeciez zweryfikować samemu.
Ello
Ello 02.03.2020, 11:51
Młyn jest ale zdaje się że pani wójt sama sobie winna.
I co
I co 02.03.2020, 01:49
Zarzuty...
Zrobione bulwary, Mickiewicza, Reymonta, Sienkiewicza,
Zarzuty ...?
Nie widze ...
Oddajcie 55 tyś...

Janusz
Oddaj 55 tyś
Ja nie chce referendum
Koka
Koka 02.03.2020, 17:56
Do I co Ty moze nie chcesz ale jest dużo osób co chce referendum
żądamy odpowiedzi
żądamy odpowiedzi 02.03.2020, 08:17
Już trollu przyszedłeś do pracy? To odpowiedz na zarzuty z pisma referendalnego!
Karol
Karol 02.03.2020, 00:33
Proponuję referendum ...rozwiązanie Gminy Widuchowa!!!
mam dla ciebie smutną wiadomosć
mam dla ciebie smutną wiadomosć 02.03.2020, 08:19
Nie udą ci się zmienić tematu. Referendum dotyczy odwołania wójt. Wiem że utrata stołka boli, ale powoli się już przyzwyczajaj.
Kto to?
Kto to? 01.03.2020, 23:18
Socjopaci są inteligentni, bez skrupułów, agresywni. Przybierają maskę normalności, czasem wręcz czaru osobistego, by tylko osiągnąć zamierzone cele własne. Nie ma dla nich znaczenia, że przy okazji rujnują innym życie.
Socjopaci zajmują kierownicze stanowiska, gdyż "po trupach" zmierzają do określonego celu (pieniądze, stanowisko, władza).

Ludzie są dla nich tylko środkiem lub przeszkodą na drodze do celu, więc wykorzystują ich albo niszczą.

Socjopata nie identyfikuje się z ludźmi, nie broni ich, chyba że jest mu to do czegoś potrzebne.

Socjopata i psychopata na stałe weszły do naszego codziennego słownika i mogą być używane zamiennie.
Gumiś
Gumiś 13.03.2020, 15:46
Czyli Januszek i reszta kliki ...
Karola
Karola 18.03.2020, 14:48
Tak Janusz K. Czytaj dalej inne nazwiska, które nosił.
Mieszkanka
Mieszkanka 02.03.2020, 10:17
Własnie tacy oni są...... A już Radny Janusz K to wybitnie 100% Nie liczy się człowiek ale pozornie o nich dba.........€€€€€€€
To ja
To ja 02.03.2020, 09:25
Kto to ,to co napisales jest swietne
Mam nadzieje ze wszyscy zrozumieja o kim piszesz.
Jeden z lepszych wpisow a dla mnie nr 1

Hm..
Masz racje ta kobieta to socjopatka
*****
***** 04.03.2020, 17:33
Nie tylko ona. Tworzą klub z jej pełnomocnikiem wyborczym.
TAK
TAK 01.03.2020, 21:16
Zarzuty do wójtowej są konkretnie wskazane, a trochę przeanalizuj wpisy i sam sobie odpowiedz, kto zaczął atakować Pełnomocnika. i obrzucać go błotem. Trochę samokrytyki.
zaintetesowamy
zaintetesowamy 01.03.2020, 20:49
Do pełnomocnika ds. referendum, dajcie informację /gdzie, godz. i u kogo/ można złożyć podpis pod wnioskiem.
nadzieja
nadzieja 01.03.2020, 20:41
Może znowu stanie się ważny mieszkaniec i jego potrzeby.
Nie
Nie 01.03.2020, 18:25
Wiedzę macie jedną...
Oczernianie wójtowej...
Na tym budowaliscie pierwszą kampanie ...
Potem drugą, teraz referendum...
To wasza kampania...
I bede tak pisał
Januszek, Julitka, Michałek, Malik, Hasiuk
Wielebny
To nie jest przyszłość GMINY
Kolo
Kolo 02.03.2020, 09:30
Kuleczko w oczerniamiu ,ponizaniu, klamstwach, manipulacji nie macie sobie rownych.
Wiedza o tym nawet wasi radni, ktorzy nie sa glupi i potrafia logicznie myśleć.

Pozdrawiam wszystkie kuleczki
widz
widz 01.03.2020, 19:30
Piotr już nie pisz bo klawiatura siada .Są zarzuty referendum .pakuj walizki bo test na w-fisty nie przejdziesz .
Obiektywny.
Obiektywny. 01.03.2020, 16:16
Do " Odpowiedz świętoszku" - jak nie wiesz to nie pisz. Opisz siebie.
świętoszek 2
świętoszek 2 01.03.2020, 16:15
Czy to prawda, że rozbiła nie jedną rodzinę ?
Czy to prawda że Marcinek jest już w odstawce ?
Czy to prawda, że już nastepny jest obrabiany
Czy to prawda że "cebularz też" ?
Czy to prawda, że nie ważne kto, ważne co może załatwić i w czym pomóc ?
Czy to prawda,że inni też czekają w kolejce
Czy liczy się z kimkolwiek, poza własnymi zachciankami i swoim ego ?
Czy to prawda, że mieszkanaie w kamienicy w szczecinie jest kupione, ale na inne nazwisko ?
Czy to prawda, że ????
I to dzieje sie na bieżąco, więc może lepiej nie zadawać pytań i nie budzić duchów przeszłości, to już wszyscy wiedza więc nic nowego, ze być może zaczną mówić ci którzy mają wiedzę na chwilę obecną aktualną.
Odpowiedz świętoszku
Odpowiedz świętoszku 01.03.2020, 13:43
Czy to prawda że W... zrobił dziecko dziecku...?
Czy to prawda że regularnie jeździł po piwku...?
Czy to prawda że handlował ropą z barek...?
Czy to prawda że mial lewe faktury..?
Czy to prawda że chodzi po gminie i rozpowiada nieprawdę...?
Czy to prawda że nigdy nie przyjdzie na debatę i nie skonfrontuje sie z obecną wójt...?
Ja tam nie wiem ....
ALE WIDUCHOWA WIE ...
J....!
Co....?
Lidwin, Malik, Hasiuk, Maciarzanka, Julitka
Zenek
Zenek 01.03.2020, 10:25
A czy to prawda ze KULKA był przewodniczącym ZSMP przecież Waydyk pisał że on taki kryształ
agent
agent 01.03.2020, 13:55
Był w ZSMP.Tak jak i Zdzisław w ORMO
Stefa
Stefa 01.03.2020, 11:16
przestańcie się wygłupiać i wypisywać głupoty! Zaraz zaczniecie pisać kto był w ORMO. Takie były czasy! spytajcie jakie fajne były imprezy, wyjazdy, wycieczki, a dzisiaj młodzież nie wie co zrobić z wolnym czasem. Nawet nie ma kawiarni!
Krysia
Krysia 01.03.2020, 11:21
Przecież wtedy nie było kawy, chyba że na kartki.
Kornelia
Kornelia 18.03.2020, 14:52
Krysia, była kawa którą można było wypić w kawiarni a kawiarnia była w budynku Urzędu Gminy i pracowała tam przesympatyczna Pani Stacherowa, która bardzo lubiła młodzież. Młodzież też się szanowała.
cook
cook 01.03.2020, 10:45
To co Waydyk pisał to często między bajki włożyć.
Wala
Wala 01.03.2020, 11:20
Przestańcie się czepiać p. Wajdyka, dużo dobrego robi dla młodzieży szkolnej. Nie jest już taki agresywny jak był.
Kibic
Kibic 01.03.2020, 13:57
Za pieniądze to robi tak jak propagande .

Pozostałe