Klęska Sawaryna, Nikitińskiego i Milera

  • 05.03.2021, 20:30
  • igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku
Klęska Sawaryna, Nikitińskiego i Milera
Kompromitacja władz Gryfina! Opracowywane przez 4 lata Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino nadaje się w zasadzie do kosza! Wojewoda zachodniopomorski 4 marca 2021 r. unieważnił uchwałę! Burmistrz Mieczysław Sawaryn i jego zastępcy Paweł Nikitiński oraz Tomasz Miler próbowali różnych sztuczek i zabiegów aby przepchnąć swój projekt. Niektórzy radni ostrzegali, że może wiązać się to z ludzką krzywdą. Teraz okazuje się, że dokument - zdaniem wojewody - został źle przygotowany i na dodatek narusza przepisy prawa.

Oto fragment uzasadnienia decyzji wojewody zachodniopomorskiego stwierdzającej unieważnienie uchwały:

Z przesłanej organowi nadzoru dokumentacji dotyczącej uchwały Nr XXXI/253/21 Rady Miejskiej w Gryfinie wynika, że projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu, tj. w dniach od 1 do 31 lipca 2019 r. oraz w dniach 29 czerwca – 27 lipca 2020 r.

W trakcie drugiego wyłożenia w dniu 6 lipca 2020 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino uwagi i wnioski do ww. projektu mogły być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r.

Analiza treści wykazu uwag, znajdującego się w dokumentacji planistycznej, przedstawionego w formie tabelarycznej, dowodzi, że do projektu studium 28 podmiotów wniosło łącznie 47 uwag i wniosków, z czego uwzględnionych zostało 24, w tym zostały uwzględnione takie, które wiązały się ze zmianą przeznaczenia terenów – dotyczy to m.in. następujących działek: w obrębie Pniewo Nr 514/2, Nr 400, Nr 3005/10 i Nr 3005/12, w obrębie Wełtyń II/cz. Gryfino – Nr 161/1 oraz Nr 32/3 i Nr 32/7, w obrębie Żórawie – Nr 128, Nr 131/5 i Nr 92/2.

Takie działanie Burmistrza Gminy Gryfino, poprzedzające uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gryfino, polegające na wprowadzeniu merytorycznych zmian do treści i rysunku projektu studium i nieponowienie procedury planistycznej, zdaniem organu nadzoru, stanowi istotne naruszenie procedury uchwalania studium i uzasadnia konieczność stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXI/253/21.

W przesłanym do organu nadzoru piśmie z dnia 25 lutego 2021 r., znak: BMP.007.1..2021.JE4 , Burmistrz Gryfina przedstawiając stanowisko w powyższym zakresie wskazał, że „procedura przyjęcia studium nie przewiduje obowiązku ponawiania czynności planistycznych w przypadku dokonania zmian w przedstawionym projekcie, w tym także w wyniku uwzględniania uwag do projektu studium (…). Rozwiązanie takie koresponduje z charakterem prawnym studium, które jest aktem kierownictwa wewnętrznego, a zatem procedura jego uchwalania nie wymaga wprowadzania takich gwarancji, jakie są uzasadnione w procedurze uchwalania aktu prawa miejscowego”.

Organ nadzoru z takim poglądem się nie zgadza, bowiem przyjęcie go za prawidłowy prowadziłoby w istocie do zupełnie dowolnego kształtowania projektu studium na każdym etapie procedowania, w tym, do sytuacji, w której ostatecznie uchwalone przez radę gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miałoby diametralnie różną treść od tej, która po pierwsze podlegała wyłożeniu i publicznej dyskusji, a nadto - która była przekazana do uzgodnienia i opiniowania właściwym organom.

W efekcie, udział tych organów, jak też społeczeństwa w procesie kształtowania polityki przestrzennej, miałby iluzoryczny charakter. Nie można przy tym pominąć faktu, iż we wspomnianym wyżej §9 rozporządzenia w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy dokumentacja planistyczna winna się składać m.in. z dowodów potwierdzających czynności ponawiane w związku z uwzględnieniem uwag, o których mowa w pkt 13 (a więc uwag zgłoszonych na etapie wyłożenia projektu do publicznego wglądu).

Wojewódzki Sąd Administracyjny we wspomnianym wyżej wyroku z dnia 9 maja 2019 r. stwierdził, że na kwalifikację braku wyrażonego wprost ustawowego obowiązku powtarzania czynności proceduralnych określonych w art. 11 ustawy w razie zmiany projektu studium w wyniku uwzględnienia uwag akceptowanego również w piśmiennictwie (zob. Z. Niewiadomski (red.): Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2011, s. 123) trzeba jednak patrzeć w myśl wykładni dynamicznej z perspektywy poglądu orzecznictwa, że studium może potencjalnie naruszać interesy prawne podmiotów administrowanych.

Wprawdzie, w powołanym orzeczeniu Sąd zakwestionował możliwość uchwalenia studium bez uzgodnienia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska ostatecznej jego wersji, która została zmieniona w trakcie procedury planistycznej na skutek uwzględniania uwag zgłoszonych w trakcie publicznego wyłożenia, zdaniem organu nadzoru jednak, istotne naruszenie trybu uchwalenia studium zachodzi także wówczas, gdy mieszkańcy gminy nie mogą się zapoznać z taką wersją tego dokumentu, który finalnie zostanie przez radę miejską uchwalony.

Reasumując, wprowadzenie do projektu studium istotnej zmiany o charakterze funkcjonalnym bez ponowienia niezbędnych czynności, w szczególności kolejnego wyłożenia do publicznego wglądu, a także zasięgnięcia opinii oraz uzyskania uzgodnień odpowiednich organów, stanowi – w ocenie organu nadzoru - wadę, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy, co powoduje uzasadnioną konieczność wyeliminowania z obrotu prawnego uchwały Nr XXXI/253/21 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowego rozstrzygnięcia. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

 

Przypomnijmy:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie Rafał Guga podczas styczniowej sesji ostrzegał, że projekt studium może być obarczony wadą prawdą, ponieważ po wielokrotnym nanoszeniu zmian do dokumentu, nie został on ponownie wyłożony do zapoznania się przez mieszkańców. Jednak uchwała przeszła stosunkiem głosów 11:10.

Głosowali za uchwaleniem studium: Roland Adamiak, Elżbieta Kasprzyk, Zbigniew Kozakiewicz, Tomasz Namieciński, Marcin Para, Marcin Pazik, Roman Polański, Maciej Puzik, Władysław Sobczak, Zenon Trzepacz, Piotr Zwoliński.

Głosowali przeciw uchwaleniu studium: Rafał Guga, Wanda Hołub, Robert Jonasik, Jerzy Piasecki, Magdalena Pieczyńska, Piotr Romanicz, Marek Sanecki, Andrzej Urbański, Małgorzata Wisińska, Jolanta Witowska.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody można w całości przeczytać tutaj: 

https://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/1644/%2820210305.134637%29.rn_57_ab.pdf?fbclid=IwAR28TaaD9rzhMdrVy_YbHOHYCthkPF75NtHqgs16zeYAQNqyWxqXgzsemYo

igryfino.pl | Dołącz do nas na Facebooku

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (215)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Thomas Müller
Thomas Müller 09.03.2021, 09:10
A jak tam "realizacja" socjalnego getta po byłym sanatorium?
krotochwilny
krotochwilny 09.03.2021, 00:48
Bumistrzu Sawarynie
Władza minie
wstyd zostanie
ty ***nie.
do 00.48
do 00.48 09.03.2021, 08:22
Oj tak, tak to zawsze jest. A wtedy i kolegów nie będzie, ani kundelków i kto ci Mnieciu trawnik skosi nieboraku., jak już nie masz ochotników do tej roboty ...


golec
golec 09.03.2021, 08:40
ODchodzi w neisławie.
Remi
Remi 08.03.2021, 00:00
Bumistrz wręczał nagrody-dodatki tym niedoukom z magistratu a teraz powinien ich wywalić na zbity pysk...
pytajnik
pytajnik 07.03.2021, 20:25
Może czas na referendum w sprawie odwołania tych pseudofachowców?
ajwajwaj aleluja  bismilah i na saturna
ajwajwaj aleluja bismilah i na saturna 07.03.2021, 19:20
tylko czy satanisci manipulują radą gminy czy też powiatu ha ha ah *** *** ***
lucefer z bartkowa
lucefer z bartkowa 07.03.2021, 19:12
*** czy satanisci sa w gryfinie ha ha ah oprócz wieczorków i krakowiaków ha ha ah co za kabaret
Wieśniak
Wieśniak 07.03.2021, 18:20
Dla przypomnienia jeszcze raz lista radnych którzy zagłosowali za unieważnioną uchwała: Roland Adamiak, Elżbieta Kasprzyk, Zbigniew Kozakiewicz, Tomasz Namieciński, Marcin Para, Marcin Pazik, Roman Polański, Maciej Puzik, Władysław Sobczak, Zenon Trzepacz, Piotr Zwoliński. Dziwne radny Roland Adamiak prawnik i tak dał się wpuścić w maliny, zdawało by się, że prawnik zna przepisy lub potrafi znaleźć je w kodeksach. Przemyśl Pan swoje głosowanie i jak masz Pan resztki honory to należałoby zdać mandat radnego.
Wieśniak 2
Wieśniak 2 09.03.2021, 10:50
Rolland nie zda mandatu ani się nie wychyli!.
Żona, narzyczona czy tesz dziewczyna związana z gminą, tata czy wuj to dobry kolega kietka i brata vice Gawła -wiele ich łączy.
Reszta to długa lista układów i układzików.
pytanie
pytanie 09.03.2021, 11:41
Co robi w tym "towarzystwie" Puzik? Taki chwalony przez Dudar?
Wuja
Wuja 07.03.2021, 16:01
Gazeta która swojego czasu waliła w burmistrza Piłata torując drogę Sawarynowi do zwycięstwa w wyborach nie zauważyła, że wojewoda unieważnił uchwałę. Wypisują pochwały na cześć tercetu, a że nie ma sukcesów to na tapetę wzięli budowę windy w UMiG. Winda będzie wjeżdżać prawie do gabinetu wicka Tomasza M. tego który przez 4 lata tyrał nad uchwałą uwaloną przez wojewodę.
schody pana M.
schody pana M. 07.03.2021, 21:56
Wuja, to taki fachowiec, co "nie umie" obsługiwać facebooka - i "nie potrafi" przypiąć wiadomości - wyroku sądu...
Meister
Meister 07.03.2021, 17:40
Jak się okazało to nie była gazeta tylko tzw. biuletyn gisowsko-partyjny Mieczysława o czym świadczą koleje losu tzw. naczelnego.
ona
ona 07.03.2021, 15:37
I co pan na to panie Puzik? Pewnie jest kac moralny
szantaż? groźba? czy.....?
szantaż? groźba? czy.....? 07.03.2021, 17:59
Pan Puzik powinien wreszcie podać, jakimi to "naciskami" tercet zmusił go do głosowania - przecież coś mamrotał przed głosowaniem (i podziękowaniami Milera za głosowanie... przed głosowaniem)...
xyz
xyz 07.03.2021, 15:20
Nie ważne jak kto zaczyna ale jak kończy, brawo opozycjo.
sołtys
sołtys 07.03.2021, 14:19
Do czego ten tercet prowadzi Gminę? Do ruiny?
racja
racja 07.03.2021, 15:21
Sam Sawaryn zastawił na siebie pułapke pchając bubel uchwałę, więc trudno się nie zgodzić z twierdzeniem sołtysa.
fgjgf
fgjgf 07.03.2021, 12:53
Jadę do Świnoujścia .
stęskniona
stęskniona 07.03.2021, 13:01
do fgjgf: To pozdrów Sawaryna!
społ.
społ. 07.03.2021, 12:27
To klęska całej społeczności gminnej. I wyrzucenie pieniędzy w błoto, tych pieniędzy i czasu, które poszło na opracowanie studium (podobno przez 4 lata).
racja
racja 07.03.2021, 13:23
Jedno to rozliczenie marnotrawstwa i niechlujstwa, drugie to naprawienie krzywdy ludzkiej!
do społ.
do społ. 07.03.2021, 13:02
Zawiedli wszyscy odpowiedzialni, ale najbardziej burmistrz bo on zlecił to jak widać nieodpowiednim osobom.
Sprostowanie ,,do społeczeństwa,,
Sprostowanie ,,do społeczeństwa,, 07.03.2021, 13:25
Właśnie ,,ODPOWIEDNIM OSOBOM,,
racja
racja 07.03.2021, 13:24
Jego wina jest większa, gdyż jako prawnik musiał wiedzieć o wadzie prawnej w postaci braku konsultacji - i kto poniesie koszty procedury? Tercet z własnych kieszeni?
Gonia
Gonia 07.03.2021, 11:59
Wstyd włodarze wstyd ze nami tacy rządzą
para
para 06.03.2021, 23:36
Chwilowy przestój. Pomyłki się naprawi i ruszy machina. Lokomotywa pociągnie skład.
Oj tam
Oj tam 07.03.2021, 05:47
Milerdojny pierwsza szklana Gryfina.
lokomotywa po dwóch szynach?
lokomotywa po dwóch szynach? 07.03.2021, 00:34
ku przepaści... tylko tory cokolwiek wypaczone... więc ta lokomotywa zanim sturla się w dół, to po drodze jeszcze może się wykoleić...
trzeźwo myślący
trzeźwo myślący 06.03.2021, 23:49
Pycha zawsze kroczy dumnie z przodu, by później nisko upaść. Takt i umiar zawsze jest wskazany, którego Ty nie masz, bo uczyć się trzeba i to cały czas, ale od ludzi mądrych i uczciwych, lecz nie za wszelką cenę od ludzi złych i głupich POPYCHADEŁ w rękach wroga, bo być czyimś popychadłem, to tylko głupiec tak robi. Więc następnym razem wysil się i użyj ROZUMKU, którego najbardziej Ci brak. Przemyśl to i połóż się spać, a jutro rozwidni się Twój umysł. pa
trybik
trybik 07.03.2021, 00:06
Para przez pychę, głupotę i lenistwo skompromitowaliście sie uchwałopodobnym bublem ciągnionym przez brzuchatą lokomotywę.
:)
:) 07.03.2021, 00:35
brzuchata lokomotywa nie zauważyła, że parowozy już tylko w skansenach:)
fakt
fakt 07.03.2021, 00:58
Zacofany jak jego poglądy i polityka.
Wuja
Wuja 06.03.2021, 19:25
Co na to rzeknie radny senior Trzepacz z największym stażem w radzie, nieustannie pouczający innych. Masz Pan szczęście że wojewoda unieważnił tego gniota bo na wsi już zaczęli krzywo patrzeć.
Wentylator
Wentylator 07.03.2021, 05:55
Trzepaczki bezwstydu. Aby po placu w du....pe wejść,,,, Burmajstrowi.
ho ho
ho ho 06.03.2021, 23:32
On z obstawa jeździ.
żałosne
żałosne 06.03.2021, 17:20
Panie Sawaryn a gdzie oświadczenie? Ukrywacie pismo wojewody i myśleliście, że się nie wyda?
oświadczenie:)
oświadczenie:) 06.03.2021, 18:08
srutu tutu i dwa srututelki
MP
MP 06.03.2021, 17:06
Jako podało radio Wolna Europa, Rada Miasta i Gminy Gryfino, za pośrednictwem swojego przewodniczącego, wystąpiła z wnioskiem do burmistrza Sawaryna aby podał się do honorowej dymisji wraz z inwentarzem.
Radni nie godzą się na honorowe samobójstwo.
PM
PM 06.03.2021, 19:29
Jak podaje radio Wolna Europa mieszkańcy gminy Gryfino zwracają się do Przewodniczącego Rady Rafała Gugi żeby złożył mandat radnego wraz ze swoją świtą. Mieszkańcy nie godzą się na honorowe samobójstwo.
ciężki dowcip, głuptaku - idź pisać do grabarzy pytanie o epidemię...
ciężki dowcip, głuptaku - idź pisać do grabarzy pytanie o epidemię... 06.03.2021, 22:07
Paweł, Tomasz i Mieczysław - to nie są ludzie, którzy w Gryfinie stanowią większość. A większość mieszkańców radnych wybierała NIE OD SAWARYNA...
na tablicach ciasno...
na tablicach ciasno... 06.03.2021, 18:09
no fakt, nowych tablic Miler nie przyczepił, znowu wina grabarzy - nie powiedzieli mu, kiedy się epidemia skończy...
mieszkaniec
mieszkaniec 06.03.2021, 14:19
Buhaha, a niby wszystko w trosce o mieszkańców Gminy. Gryfino się kurczy i nie będzie już co sprzedawać. Wyobraźmy sobie, przy tego typu postawie włodarzy naszej Gminy, podatek katastralny. Oni puszczą mieszkańców naszej Gminy z torbami. Skoro lekceważa taki wazny doumnt to tzreba to jakoś odrobić...
. Przy kolejnych wyborach, gdy kandydaci na radnych będą zbierać podpisy na listach poparcia, PAMIĘTAJMY !! KTO I JAK GŁOSOWAŁ
!!!
!!! 06.03.2021, 15:04
Już puszczają - przecież wyciągają w gminie kasę wyższą od prezydenta Szczecina, wojewody, marszałka!!!!
Dodaj jeszcze wicepremiera
Dodaj jeszcze wicepremiera 06.03.2021, 16:17
Wicek zarobił tyle co wicepremier Gowin. Takie cuda w Gryfinie
Mieszkaniec 2
Mieszkaniec 2 06.03.2021, 14:35
Masz rację cała Koalicję Obywatelską i tych trzech z PiS mam wypisanych i wiszą na lodówce.
...
... 06.03.2021, 15:17
Tak, zawsze lepiej wyglądają nazwiska ludzi, na których można spojrzeć...
ale zdrajca wyborców był jeden z jednego klubu i dwóch z drugiego...
ale zdrajca wyborców był jeden z jednego klubu i dwóch z drugiego... 06.03.2021, 15:02
to ci, co wierni byli swoim wyborcom i nie "ulegali naciskom wbrew sobie"...
owszem
owszem 06.03.2021, 14:23
Sawarynniarze głosowali, jak pan im kazał. Ale Puzik, Sobczak, Polański głosowali PRZECIW ludziom, przeciw prawu (o czym była mowa na sesji) i przeciw własnym klubom, z których list startowali - bo przecież nie startowali jako poplecznicy Sawaryna!
ajwaj aleluja i na saturna
ajwaj aleluja i na saturna 06.03.2021, 13:40
w gryfinie nie takie cuda się zdarzały ha ha ah oni nawet porażkę przekują w sukces ha ha ah pójdą do spowiedzi dostaną rozgrzeszenie i

Pozostałe